Településkép-védelmi szakmai konzultáció

Településkép-védelmi szakmai konzultáció

Jogszabály:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) településkép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról szóló 60. §-a alapján:

(1) A településkép védelme érdekében kérelemre a főépítész tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.

(2)  A főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező

a)   településképi bejelentésieljárás-köteles tevékenység esetén (a Rendelet 66. § (1) – (3) bekezdése,

67. §-a, 68. §-a szerint),

b)   épület építése esetén,

c)   épület átalakítása, bővítése, felújítása során, ha az közterületről látható módon megváltoztatja

ca)  a beépítés telepítési módját,

cb)  a beépítés szintszámát vagy az épület legmagasabb pontját,

cc)  a kerítésének kialakítását,

cd)  az építmény tömegformálását vagy

ce)  az építmény homlokzati megjelenését a kertváros és a temető területén lévő    nem védett érték kivételével,

d)   cégér, cégtábla, üzletfelirat, valamint reklám, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése esetén.

 

Településképi bejelentésieljárás-köteles tevékenységek a Rendelet 66. §-a szerint:

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a nem építésiengedély-köteles, valamint az egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek közül az alábbi építési tevékenységeket megelőzően:

a)   védett érték1 közterületről látható

aa) átalakítása, felújítása,  helyreállítása,  korszerűsítése,  illetve  homlokzatának megváltoztatása,

ab) homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltoztatása, valamint

ac) szellőző-, klíma-, illetve fűtőberendezés kültéri egysége, napelem, napkollektor építése, cseréje,

b)   az a) pontban meghatározottakon kívüli építmény közterületről látható

ba)   átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha    az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, ki kell cserélni, meg kell erősíteni vagy változatlan formában újjá kell építeni, amennyiben történeti telepszerű lakóterületen vagy történeti kisvárosias lakóterületen található,

bb) homlokzati nyílászárója  osztásának  megváltoztatása,  amennyiben  telepszerű lakóterületen, történeti telepszerű lakóterületen vagy történeti kisvárosias lakóterületen található,

bc) homlokzati felületképzésének, illetve színének megváltoztatása, utólagos hőszigetelése, amennyiben telepszerű lakóterületen, történeti telepszerű lakóterületen vagy történeti kisvárosias lakóterületen található,

bd) homlokzatához illesztett előtető vagy védőtető építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltoztatása, amennyiben telepszerű lakóterületen, történeti telepszerű lakóterületen vagy történeti kisvárosias lakóterületen található,

be) részén napelem, illetve napkollektor építése,  cseréje,  amennyiben  telepszerű  lakóterületen, történeti telepszerű lakóterületen vagy történeti kisvárosias lakóterületen található,

c)   kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, valamint bővítése,

d)   történeti kisvárosias lakóterületen, történeti gazdasági területen és kertvárosi lakóterületen a közterületen, valamint a közterületi telekhatártól számított 15 méteren belül, továbbá a telepszerű lakóterületen és történeti telepszerű lakóterületen

da) nem emberi tartózkodásra szolgáló, az építési tevékenységet követően a 12 m2-es bruttó alapterületet, illetve vízszintes vetületi méretet meghaladó építmény építése, elhelyezése, valamint bővítése,

db) támfal építése, bővítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, valamint megváltoztatása.

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a nem építésiengedély-köteles, az építési tevékenységet követően 300 m2-t meghaladó bruttó alapterületű levegővel felfújt vagy feszített fedés építése és bővítése esetén.

(3)  Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez kötött, de a végleges engedélytől, egyszerű bejelentéstől eltérően készülő – módosított építésügyi hatósági engedélyhez vagy módosított egyszerű bejelentéshez nem kötött – építési tevékenység az (1) bekezdésben meghatározott esetben településképi bejelentés alapján végezhető.

 

Településképi bejelentésieljárás-köteles tevékenységek a Rendelet 67. §-a szerint:

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építmény, illetve az önálló rendeltetési egység rendeltetésének – a külön jogszabályban meghatározott rendeltetésmódosítási eljárás hatálya alá nem tartozó – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben

a) az új rendeltetés szerinti területhasználat a korábbi rendeltetéshez képest többlet-parkolóhelyek kialakítását teszi szükségessé,

b) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezést vagy növényzetet, valamint a kapcsolódó közterület közúti, gyalogos vagy kerékpáros forgalmát,

c)   lakás jön létre vagy szűnik meg,

d)   kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, illetve vendéglátó egység jön létre,

e)   telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,

f)    garázs vagy gépkocsibeálló szűnik meg.

Településképi bejelentésieljárás-köteles tevékenységek a Rendelet 68. §-a szerint:

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés létesítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, illetve megváltoztatása esetén.

 

A konzultáció a hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokra is kiterjedhet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése szerint.

A főépítészi tájékoztatás ügyintézési folyamata:

A Rendelet 60. § (1) bekezdése alapján a főépítész tájékoztatást ad a településképi követelményekről. Egy adott helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tájékoztatást az eddigiekhez hasonlóan személyesen vagy telefonon ügyfélfogadási időben, illetve e-mailen lehet kérni.


A kötelező főépítészi szakmai konzultáció ügyintézési folyamata:

A Rendelet 60. § (2) bekezdése szerinti kötelező főépítészi szakmai konzultációt (a továbbiakban: konzultáció) a fentiek szerinti tevékenységeket megelőzően kell elvégezni. A konzultációt kezdeményezni e-mailen (mozsaragnes@kobanya.hu), telefonon (06 1 4338 389) vagy személyesen a Főépítészi Osztályon (Szent László tér 29., II. 223.) lehet. A főépítész a kérelem beérkezését követő 8 napon belül időpontot biztosít a konzultáció lefolytatására. A kérelmet és a konzultációs dokumentációt a konzultáció előtt legalább 2 munkanappal el kell juttatni a Főépítészi Osztályra személyesen vagy a fenti e-mail címre küldve. A határidő betartása feltétele a konzultáció megtartásának.

Benyújtandó konzultációs dokumentáció: a kérelem tárgyát képező tevékenységnek megfelelően összeállított dokumentációt kell benyújtani, az építési tevékenység településképi hatásának megítéléséhez elégséges részletezettséggel (pl. rövid leírás a tervezett kialakításról, helyszínrajz, vázlatterv, telepítési terv, fotók a meglévő állapotról, felújítási terv, színezési terv, gyártmányterv stb.)

A konzultáció személyes egyeztetés formájában történik, indokolt esetben azonban telefonon, e-mailen is történhet. A konzultációról emlékeztető készül, amelyben rögzítésre kerülnek a felvetett javaslatok, valamint a főépítész lényeges nyilatkozatai. Az emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik az önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során.

A konzultáció díj- és illetékmentes.

Amennyiben a tevékenység településképi bejelentésieljárás-köteles, jelen településkép-védelmi szakmai konzultáció emlékeztetőjét csatolni szükséges a településképi bejelentési eljárásra benyújtott kérelemhez. A településképi bejelentési eljárás a Rendelet 66. – 71. §-a szerint történik, a kérelmet a polgármesteri hatáskörben eljáró Építésügyi Osztályra kell benyújtani.