Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály

 

A szervezeti egység  neve:

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály

Vezető:

Kálmánné Szabó Judit

Cím:

1102 Bp., Szent László tér 29. II. em. 207.

Telefon:

06 1 4338 153

E-mail:

hivatal@kobanya.hu

Honlap:

www.kobanya.hu

 

 

 

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály


Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő 13.30 - 17.30 
Kedd Nincs
Szerda 08.00 - 16.00 
Csütörtök Nincs
Péntek 08.00 - 11.30 


Feladata:

az önkormányzat oktatási és közművelődési, sport és civil kapcsolatok feladatainak szervezése

Ezen belül:

 • Elkészíti az intézményi alapító okiratokat és módosításukat, valamint a megszüntető okiratokat;
 • Az intézmény alapítással, fenntartással szervezet átalakítással, megszüntetéssel névváltoztatással, a vezetői megbízással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése;
 • Az intézményvezetői munka rendszeres a megbízás lejárta előtti értékelésének előkészítése, intézményvezetők esetében a munkáltatói és egyéb munkáltatói jogkörrel összefüggő döntések előkészítése; kerületi közoktatási dokumentumok előkészítése;
 • A közoktatás és közművelődés területén az éves költségvetés előkészítésében való részvétel;
 • Tanügy-igazgatási ellenőrzések lefolytatása a közoktatási intézményekben; intézményi dokumentumok (SZMSZ, Házirend, Munkatervek törvényességi ellenőrzése; nem önkormányzati fenntartású intézményekben törvényességi ellenőrzés végzése;
 • Intézmények szakmai munkájának ellenőrzése;
 • Közművelődési feladatok koordinálása; oktatási-  közművelődési területtel összefüggő rendeletek elkészítése;
 • normatíva igénylése, módosítása és elszámolása, ellenőrzése.

 

Káli Eszter Veronika

civilkapcsolati referens

telefon.: 06 1 4338 144

e-mail: KaliEszter@kobanya.hu

 • Feladata az egyházi és civil kapcsolatok szervezése. Folyamatosan kapcsolatot tart a kerületben működő civil szervezetek, egyházak illetve alapítványok vezetőivel. 
 • Részt vesz a civil szervezetekkel és egyházakkal összefüggő rendezvények előkészítésében és a lebonyolításában.
 • Gondoskodik az alapítványok, közalapítványok, illetve a Közművelődési Bizottság által kiírt pályázatok anyagainak átvételéről, a szükséges megállapodások előkészítéséről, az elszámolások ellenőrzéséről. 
 • Gondoskodik a közalapítványok működésével kapcsolatos nyilvánossági követelmények teljesüléséről.
 • Segíti a Képviselő-testület által létrehozott közalapítványok tevékenységét.


Dr. Kasza Diana

tanügy-igazgatási referens

telefon.: 06 1 4338 250

e-mail: KaszaDiana@kobanya.hu

 • Részt vesz a tanügy-igazgatási feladatok ellátásában, továbbá a jegyzői törvényességi feladatok ellátásában,
 • Segíti, ellenőrzi az intézményi költségvetés előkészítését,
 • Kivizsgálja és megválaszolja a panaszokat, bejelentéseket,
 • Részt vesz az ágazathoz tartozó fenntartói dokumentumok elkészítésében,
 • Elkészíti az októberi statisztika KIRSTAT feldolgozását,

 

Nagy Attila 

sportreferens

telefon: 06 1 4338 266

e-mail: NagyAttila@kobanya.hu

Kapcsolatot tart a Kőbányán működő sportszervezetekkel, egyesületekkel, a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége és a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány, a Diáksport Bizottság képviselőivel, a társadalmi szervezetekkel, Kőbányai Sportközponttal,az Újhegyi Uszodával, Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központtal és az egyéb intézményekkel.
Közreműködik: a kerületi szintű sportversenyek szervezésében, előkészítésében, és lebonyolításában,
a kerületi szintű sport rendezvénynaptár összeállításában, a versenyek koordinálásában, a versenyek szervezeti és pénzügyi feltételeinek kidolgozásában, a kerület - feladatkörébe tartozó – sportcélú pénzeszközei felhasználásának elemzésében a célszerűség és a szakmai szempontok figyelembe vételével, az éves program összeállításában, a kerületi rendezvények szervezésében.
Figyelemmel kíséri és segíti a sportszervezetek, valamint a Diáksport Bizottsággal való együttműködést.
Segíti a kerületi költségvetés elkészítését a sport vonatkozásában.

 

Hanzik Ágnes

közművelődési és esélyegyenlőségi referens

telefon: 06 1 4338 227

e-mail: HanzikAgnes@kobanya.hu

 • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a lakossági művelődés érdekében a közművelődési tevékenység szolgáltatások kerületi intézményeit és más közösségi színtereit.
 • Előkészíti a képviselő-testület egyetértési jogának gyakorlását, szobor, illetve emlékmű kerületben lévő elhelyezésénél, áthelyezésénél vagy lebontásánál.
 • Előkészíti meghatározott eseményekkel, vagy személyekkel kapcsolatos emléktábla elhelyezésének előterjesztését, ellátja a megvalósításhoz szükséges feladatokat.
 • Figyelemmel kíséri a nem önkormányzati tulajdonú épületeken lévő művészeti alkotásokat, s amenyiben szükséges, beszerzi a védelemmel kapcsolatos szakvéleményeket.
 • Előkészíti a kerületi helytörténeti gyűjtemény fenntartásával kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott testületi feladatok ellátását.
 • Szükség szerint részt vesz a hozzá tartozó intézmény alapító okirat módosításának elkészítésében.
 • Segíti az óvodák-, iskolák és a közművelődési intézmények közötti kapcsolattartást.
 • Kapcsolatot tart a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kőbányai fiókjaival, segíti a kapcsolattartást a nevelési-oktatási intézményekkel.
 • Ellátja a kitüntetési javaslatokkal, a pedagógus díszdiplomák felterjesztésével és átadásával kapcsolatos szervezői munkát.
 • Közreműködik a kerületi esélyegyenlőségi feladatok ellátása érdekében a kerületi és az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények esélyegyenlőségi programjainak szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában.
 • Kapcsolatot tart a fővárosi és az országos esélyegyenlőségi szervezetekkel, azok vezetőivel.


Vaderna Réka

gazdasági ügyintéző

telefron: 06 1 4338 154

e-mail: VadernaReka@kobanya.hu

 • Nyilvántartja az állami normatívák igényléséhez és elszámolásához szükséges adatokat, részt vesz az intézményi adatszolgáltatás dokumentumokon alapuló és helyszíni ellenőrzésében.
 • Összegzi az állami normatívák igényléséhez, szükség esetén azok évközi korrekciójához szükséges adatokat.
 • Ellenőrzi az önkormányzati támogatások elszámolását.
 • Ellátja a tandíj és térítési díj rendelettel kapcsolatos feladatokat, felülvizsgálat után előkészíti a rendelet módosítását.
 • Részt vesz:
 • az intézményi dokumentumok fenntartói jóváhagyásában;
 • az intézmények gazdálkodással összefüggő szakmai, törvényességi felügyeletében;
 • a statisztikai adatszolgáltatások teljesítésében, a finanszírozási munkálatokhoz adatokat       szolgáltat a Gazdasági és Pénzügyi Főosztálynak, illetve az intézményeknek;
 • a féléves, éves beszámolók, valamint a költségvetés-tervezés elkészítésében;
 • Ellenőrzi a pedagógus továbbképzés dokumentációját.

 

Jógáné Szabados Henrietta

nemzetiségi referens

telefon: 06 1 4338 141

e-mail: JoganeHenrietta@kobanya.hu

Fő feladata a nemzetiségi kapcsolatok feladatainak szervezése, adminisztratív feladatainak ellátása. Folyamatosan kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatok tagjaival. 
Gondoskodik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat testvérvárosaival való kapcsolattartás szervezési feladatairól, előkészíti az önkormányzat más határon túli városokkal kötendő együttműködési megállapodásait.
Gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok hatáskörébe tartozó valamennyi feladat koordinálásáról, részt vesz a rendezvényeik előkészítésében lebonyolításában. Figyelemmel kíséri a kőbányai nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseinek technikai előkészítését, vezeti a határozatok tárát. Részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok testületi ülésein.