II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.1. A szerv tevékenysége, feladat és hatásköre

(Info tv. 1. melléklet II/1. pont)

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Magyarország Alaptörvénye

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény          

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről 2013. évi CLXV. törvény

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének 3/2018. (V. 25.) utasítása a Kőbányai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének 5/2015. (XI. 9.) jegyzői utasítása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

 

Hatósági Főosztályt érintő rendelkezések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

a további rendelkezések az egyes ügymenetek leírásánál találhatók:

adóügyek

anyakönyvi ügyek

hatósági ügyek

 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályt érintő rendelkezések

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

 

Humánszolgáltatási Főosztályt érintő rendelkezések

(Egészségügyi, szociális terület)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet

A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendlelet

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet

Védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet


(Köznevelési és civilkapcsolati terület)

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

Az oktatási igazolványokról 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 14/2020. (V. 13.) ITM rendelet

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet

A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet

A pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótlékáról szóló 153/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat

 

Főépítészi Osztályt érintő rendelkezések

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet

A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéről szóló 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat – módosítás: 364/2021. (II. 24.) Főv. Kgy. határozattal

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzat rendelete a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet

 

Jegyzői Főosztályt érintő rendelkezések

(beszerzési terület)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

 

(pályázati terület)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

Az egyes pályázatok vonatkozásában megjelent pályázati felhívás és útmutató, valamint az azokban foglalt, adott pályázatra vonatkozó jogszabályi előírások

 

(városüzemeltetési és vagyongazdálkodási terület)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII tv.

A földgázellátásról szóló 2008. évi V. tv. 

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI tv.

A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv.

A kiemelt beruházások gyorsításáról szóló 2006. évi LIII tv.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII tv.

Közúti jelzési egyezmény 2004. évi XCI tv.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 

Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII tv. 

A növényvédelemről szóló 2000. évi LXXXIV tv.

Úttörvény 1988. évi I. tv. 
 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.

A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. KGy. rendelet

Az úttörvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet

A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII.29.) Korm. rendelet

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszűntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012 (V.10.) Korm.rendelet

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.)  Korm. rendelet

A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004 (VI.4.) GKM rendelet

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) Korm.rendelet

Az elektronikus és egyéb hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendelet

A bányászati törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet

Az elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásban közreműködő közművekről és más szervezetekről szóló 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet

A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet

Az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001 (III.13.) KöViM rendelet

Az Országos Vasúti Szabályzatról szóló 18/1998 (VII.3.) KHVM rendelet

Az útügyi hatósági eljárási díjakról szóló 26/1997 (XII.12.) KHVM rendelet

A távhőszolgáltatásról szóló XVIII. tv. végrehajtásáról szóló 157/2005 (VIII.15.) Korm. rendelet

A közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet

A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22.) NGM rendelet

Az egyes nyomvonal jellegű építéményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet

A telekalakításról szóló 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet

A forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól szóló 41/2003. (VI.20.) GKM rendelet

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994 (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet

A kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV.30.) Főv. Kgy. rendelet

A fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III.8.) – Főv. Kgy. rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet

A közterületen lévő fás szárú növények pótlásáról szóló 37/2012 (X.26.) önkormányzati rendelet

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelet

Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet

A közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet

Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 92/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) számú önkormányzati rendelete

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelete

Útügyi Műszaki Előírások – MAUT

 

Az önkormányzati rendeletek az Önkormányzati jogtárban megtekinthetőek, a többi joganyag elérhető a https://net.jogtar.hu/ linken keresztül.

Info tv. 1. melléklet II/2. pont: Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

2.1.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai

(Info tv. 1. melléklet II/3. pont)

 

Hatósági Főosztályt érintően:

- a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel kapcsolatos feladatok ellátása (egyeztetések lefolytatása, fórumok szervezése stb.),

-levegőtisztasági és zajmérések elvégeztetése (2018-ban a Hang utcában egyhetes folyamatos zajmérésre került sor, 2019-ben pedig a Sibrik Miklós úton szintén egyhetes folyamatos levegőtisztasági mérést végeztetett az Önkormányzat),

- a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozás,

- Kőbánya Klímastratégiájának kidolgozása,

- a SECAP Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv elkészíttetése,

- a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel együttműködve „örökerdő” kialakítása (örökerdő-szerkezet kialakítása és fenntartása). Az Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. a Budapest X. kerület, 4/M erdőrészlet megújítására, örökerdő-szerkezet kialakítására és fenntartására öt éves időszakra vonatkozóan kötött szerződést, amely alapján a munkálatok első ütemére 2021 tavaszán sor került.

 

Humánszolgáltatási Főosztályt érintően:

- egyes szociális támogatások biztosítása; ápolási támogatás, egészségügyi támogatás, idősek üdültetése, babakelengye-támogatás, alkalomszerűen adott egyéb támogatások (karácsonyi ajándékcsomag vagy tanévkezdési vásárlási utalvány),

- 2021. június 30. napjáig hajléktalanok átmeneti ellátása,

- az idősek ápolást, gondozást nyújtó intézményének fenntartása (idősek otthona),

- a demens személyek nappali ellátása,

- a Pongrác-közösségi ház fenntartása, működtetése,

- működési, felhalmozási támogatások biztosítása kérelem alapján, valamint pályázati felhívások kiírása: civil szervezetek, sportegyesületek, alapítványok, egyházak részére.

 

Főépítészi Osztályt érintően:

- a Kőbányai Tervtanács működtetése,

- a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat keretében a településkép védelme, a védett értékek fenntartása és felújítása, amely támogatás a védett értéken végzett szokásos jókarbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozására szolgál.

 

Jegyzői Főosztályt érintően:

- Kőbányai kisállatok ivartalanításának állatorvosi költségei

- Kőbánya területén élő állatokkal kapcsolatos állatvédelmi feladatok ellátása

- Pályázatokhoz tartozó projektfenntartási jelentések elkészítése

- Lakosság részére zaj- és rezgés mérések, környezetvédelmi szakmérések, közterületi fák állapotának műszeres vizsgálata

- Zöldfelület fenntartási munkák

- "Zöld Kőbánya - Rajtad múlik" című KEHOP-1.2.1-2018-00025 pályázat: Klímastratégia kidolgozása és bemutatása, kapcsolódó rendezvények, programok bonyolítása

- Sportligetben a Hangár utca és Bányató utca sarkán levő telekrészen bringapark létesítése

- VEKOP-5.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében: a település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása

- VEKOP-5.3.1-15-2020-00015, Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. és XVII. kerületében

- Mobilitási hét 2021. programok„Tisztítsuk meg az országot” projekt: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető, illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése, térfigyelő kamerák kihelyezése

- Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program: 10 street workout sporteszközt tartalmazó sportpark és egy 200 m hosszú futókör építése

- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019.: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.: a Gém utca felújítása

- Egészséges Budapest Program: felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása az 1107 Budapest, Szárnyas u. 3. szám alatt

- A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2021.: a X. kerület, Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása

- Forgalomtechnikai korrekciók tervezése

- COVID-19 fertőzések előszűrése, helyszínen gyorsteszt alkalmazásával

- a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás

- a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázat

- a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázat

- kerületszépítő akciók szervezése, bonyolítása

2.3. Közszolgáltatások

(Info tv. 1. melléklet II/5. pont)

 

Fizetendő térítési díjak 2021. április 1-jétől:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjai:

a)  átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – Időskorúak Gondozóháza: 4230 Ft/nap/fő,

b)  átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – Idősek Otthona: 4380 Ft/nap/fő,

c)  átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egyférőhelyes elhelyezéssel – Idősek Otthona: 4580 Ft/nap/fő, 

d)  demens személyek intézményi ellátása: 4380 Ft/nap/fő,

e)  emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás: 6310 Ft/nap/fő,

f)   szociális étkeztetés – szociális konyha: bruttó 485 Ft/nap/fő,

g)  nappali ellátás – időskorúak nappali ellátása – Idősek klubja: 0 Ft,

h)  nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása étkezéssel: bruttó 485 Ft/nap/fő,

i)    nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása: 0 Ft.

(Meghatározza a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2021. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 124/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat.)

 

2. A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltsége:

a)      bölcsődei étkezés nyersanyagköltsége: 615 Ft/fő/nap,

b)      reform étkezés nyersanyagköltsége: 744 Ft/fő/nap,

c)      diétás étkezés nyersanyagköltsége: 824 Ft/fő/nap,

d)      gondozás: 6838 Ft/fő/nap,

e)      játszócsoport: 1217 Ft/fő/nap,

f)       időszakos gyermekfelügyelet: 2759 Ft/fő/nap.

 

3. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltsége:

a)      gyermekjóléti szolgáltatás: 599 138 Ft/nap,

b)      gyermekek átmeneti otthona: 12 014 Ft/fő/nap.

(Meghatározza a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról szóló 125/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat.)


Bővebb információ a Közszolgáltatás menüpont alatt.

2.4. A szerv nyilvántartásai

(Info. tv. 1. melléklet II/6. pont: A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei)


2.5. Nyilvános kiadványok

(Info. tv. 1. melléklet II/7. pont)

 

2.6. Döntéshozatal, ülések

(Info. tv. 1. melléklet II/8. pont)

 

2.6.1.  A testületi döntéselőkészítés rendje

A Képviselő-testület és bizottságai feladat- és hatáskörüknek megfelelően éves munkaterv alapján működnek. Az adott évi munkatervet az előző év utolsó ülésén fogadják el a testületek. A munkaterv keretjelleggel tartalmazza az adott évben megvitatandó témákat, vizsgálandó területeket a határidő és felelősök meghatározásával. A munkaterv előkészítése a jegyző, előterjesztése a polgármester feladata.

A munkaterv tartalmazza a képviselő-testületi ülések időpontját, a tárgyalandó előterjesztések címét és előterjesztőjét, a szakmai felelős megjelölését, az előterjesztést a feladatkörében tárgyaló bizottság megnevezését, valamint a közmeghallgatás időpontját.

Az elfogadott munkatervek alapján a Polgármesteri Hivatal munkatársai az Önkormányzat vezetésével egyeztetetten előkészítik az adott ülésnapon tárgyalandó előterjesztéseket. A képviselő-testületi ülés napirendjére készült előterjesztés összefoglalja a napirendi pont tárgyalásához szükséges információkat, továbbá szükség szerint javaslatot tesz a napirendi pont tárgyalása lezárásának módjára, illetve a meghozandó döntésre.

A döntési javaslat a tartalma szerint rendelet megalkotására vagy határozat meghozatalára irányul.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a megalkotásra javasolt rendelet, illetve a meghozatalra javasolt határozat tervezetét.

A kötelező egyeztetési, illetve véleményezési eljárás lefolytatásáról a jegyző útján a Hivatal gondoskodik.

A jegyző megvizsgálja az előterjesztés törvényességét, valamint a formai és tartalmi követelményeknek való megfelelését. Az előterjesztés megfelelőségét a jegyző a törvényességi ellenjegyzésével igazolja.

Előterjesztést polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselő és jegyző nyújthat be. Az előterjesztést papír alapon, aláírva, vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell benyújtani a Hivatal szervezésért felelős szervezeti egységéhez legkésőbb az előterjesztést elsőként tárgyaló bizottság ülését megelőző harmadik napon. A testület által tárgyalandó előterjesztések összessége adja az adott ülésnap meghívóját, amely tartalmazza továbbá az adott testület megnevezését, a rendes vagy rendkívüli ülés tényét, az ülésnapot, a kezdési időpontot, valamint az ülés helyszínét.

Az előterjesztést a tartalma alapján a feladatkörében érintett bizottság a napirendjére tűzi és megtárgyalja. A bizottság dönt az előterjesztés elfogadásáról, illetve támogatásáról, amennyiben a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Az adott ülésen megtárgyalandó ügyeket és azok sorrendjét napirend határozza meg. A testületi ülés napirendjére az elnök tesz javaslatot a meghívóban szereplő napirendtervezet alapján. A napirend elfogadásáról az ülés elején minősített többséggel a testület dönt.

 

2.6.2.  A Képviselő-testület döntéseiben való állampolgári közreműködés módja

A polgármester a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 45. §-ában foglaltak alapján az előterjesztés benyújtása előtt társadalmi egyeztetésre bocsátja a kerületi polgárok széles körét érintő rendelettervezetet.

Az SZMSZ azt is meghatározza, hogy melyek azok a területek, amelyeket nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani, ezek a fizetési kötelezettségről, a támogatásról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, valamint a szervezet, illetve intézmény alapításáról szóló rendelettervezetek.

A társadalmi egyeztetés a rendelettervezetnek az Önkormányzat honlapján történő közzétételével történik, a honlapon biztosítva a polgárok számára az észrevétel, illetve javaslat megtételének a lehetőségét. Az SZMSZ rögzíti azt is, hogy a rendelettervezetet az egyeztetési eljárás lefolytatását követően úgy kell közzétenni a honlapon, hogy annak véleményezésére legalább öt munkanap álljon rendelkezésre.

Archívum

A fentieken túl a Kőbányai Önkormányzat folyamatos egyeztetési eljárást folytat le a készülő kerületi szabályozási tervek vonatkozásában és erről a lakosságot, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezetvédelmi egyesületeket az előző bekezdésben jelzett helyen tájékoztatja.

A vélemények beküldésére szolgáló postai cím

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

1102 Budapest, Szent László tér 29.

A vélemények beküldésére szolgáló elektronikus

levélcím

hivatal@kobanya.hu

 

2.6.3.  A Képviselő-testület döntéshozatalának eljárási szabályai

A testületek döntéshozatalának elengedhetetlen feltétele a határozatképesség, amelyet az ülések elején az ülés elnöke számszerűen állapít meg, képviselő-testületi ülés esetén a jelenlévő testületi tagok (képviselők), bizottságok esetén a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok száma és a szavazatszámláló gépbe történő belépésük alapján. A határozatképességet az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

A képviselő-testület határozatképes, ha a képviselőknek több mint a fele jelen van. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.

Ha a képviselő-testület ülése határozatképtelenné válik, az elnök az ülést félbeszakítja, és megkísérli a határozatképesség helyreállítását. Amennyiben a határozatképesség helyreállítása két órán belül nem lehetséges, az elnök az ülést változatlan napirenddel 8 napon belüli időpontra újra összehívja.

A Képviselő-testület és bizottságai a hatáskörükbe tartozó, az ülésen eldöntendő kérdésekről szavazás útján döntenek. Az SZMSZ 2. számú melléklete határozza meg az egyes bizottságok átruházott hatásköreit.

A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával történik. Ha a szavazatszámláló gép nem alkalmazható, a nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” nyilatkozattal lehet. Ha a szavazás kézfelemeléssel történik, a szavazatok összeszámlálását a jegyző végzi. Az ülésvezető megállapítja a szavazás eredményét. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, a szavazást bármely önkormányzati képviselő kérésére egy alkalommal meg lehet ismételni.

A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. A képviselő személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén, – amelyre a döntés végrehajtásáig (folyamatos joghatás kiváltása esetén annak fennállásáig), de legfeljebb a döntéshozataltól számított egy évig lehet hivatkozni – a Képviselő-testület döntése érvénytelen. A döntés érvénytelenségét a Képviselő-testület állapítja meg, és szükség esetén az ügy érdemében új döntést hoz.

Az előterjesztés érdemében hozott döntés formája rendelet megalkotására irányuló döntési javaslat esetén rendelet, határozat meghozatalára irányuló döntési javaslat esetén határozat, tájékoztató tudomásul vételére irányuló döntési javaslat esetén jegyzőkönyvben rögzített döntés. A nem az ügy érdemében hozott döntést – ideértve az eljárási kérdésben, az ügyrendi javaslatról, valamint a módosító javaslatról hozott döntést – a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Az előterjesztés vitájának lezárását követően – ha van olyan módosító javaslat, amelyről szavazni kell – az elnök először az előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatot bocsátja szavazásra.  Ha több módosító javaslat a rendelettervezet, illetve a határozattervezet ugyanazon rendelkezésének megváltoztatására vagy az előterjesztés egymással ellentétben álló határozattervezettel történő kiegészítésére irányul, a szavazás sorrendje a következő:

a)   az adott rendelkezés elhagyását javasoló,

b)   a tartalmilag több módosítást magában foglaló,

ha az a) és b) pont nem alkalmazható, a korábban benyújtott módosító javaslat.

A módosító javaslatokról történő szavazást követően a döntési javaslat szerint a Képviselő-testület érdemi döntést hoz. Ugyanazon képviselő-testületi ülésen ugyanabban a kérdésben ismételt szavazás egy alkalommal, jelentős új körülmény felmerülése, továbbá eljárási szabálysértés vagy technikai hiba esetében rendelhető el. Az ismételt szavazást eljárási szabálysértés, valamint technikai hiba esetén a polgármester, jelentős új körülmény felmerülése esetén a Képviselő-testület rendeli el. Új körülmény felmerülése esetében az ismételt szavazás elrendelését követően az elnök a vitát újra megnyitja.

A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, a minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

Minősített többség szükséges a magasabb szintű jogszabályban (Mötv. és más törvény) és helyi rendeletben (SZMSZ) meghatározott ügyek eldöntéséhez. Ilyenek például az önkormányzati képviselő kizárása, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapítása, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, a) a törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe utalt fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, a gazdasági társaság alapítása, átszervezése vagy megszüntetése, a hatáskör átruházása, továbbá minősített többség szükséges bizonyos eljárásrendi esetekben, például a törvényben meghatározott zárt ülés elrendelése, a napirendi pontnak a napirendi javaslatra történő felvétele és levétele, a napirendnek a meghívóban kiküldött napirendi javaslattól eltérő elfogadása, illetve a napirend módosítása, a minősített többséget igénylő határozattervezethez és a rendelettervezethez benyújtott, valamint a szóbeli módosító javaslat elfogadása,  a vita lezárása, valamint az ismételt szavazás elrendelése tárgyában hozott döntés.

A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, továbbá a szavazás megkezdése előtt erre irányuló polgármesteri/alpolgár-mesteri/képviselői indítvány alapján minősített többséggel meghozott testületi döntés alapján. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti szavazás esetén a jegyző betűrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatokat a névsoron feltünteti, összeszámolja, és a szavazás eredményét – a névsorral együtt – átadja az elnöknek, aki megállapítja a szavazás eredményét. Az eredményt tartalmazó szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

A képviselő-testület titkos szavazást rendelhet el, ha a napirendi pont tárgyalása törvény alapján kötelezően elrendelendő zárt ülésen történik. A titkos szavazás lebonyolítására a testület a jelen lévő képviselők közül az elnök javaslatára egy elnökből és két tagból álló szavazatszámláló bizottságot választ. A titkos szavazás elkülönített helyiségben, hitelesített szavazólapon, urna igénybevételével történik. A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, valamint a szavazás eredményét. A titkos szavazásról a szavazatszámláló bizottság külön jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás helyét, valamint a kezdetének és a lezárásának az időpontját, a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak a nevét, a szavazás során felmerült körülményeket, valamint a szavazás eredményét.

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság elnöke, tagjai és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet a képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A titkos szavazás eredményét a jegyzőkönyv alapján a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a Képviselő-testülettel. A titkos szavazás eredményének ismertetését követően a szavazatszámláló bizottság a jegyző közreműködésével gondoskodik a szavazólapok megsemmisítéséről.

 

2.6.4.  A Képviselő-testület és bizottságai üléseinek helye

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme (1102 Budapest, Szent László tér 29. I. emelet 115.)

Az évenkénti közmeghallgatás helyszíne a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) 1. számú tanácstermében.

A testületek ettől eltérően kihelyezett ülést is tarthatnak, amelynek helyszínét a meghívó tartalmazza.

 

2.6.5.  A Képviselő-testület és bizottságai üléseinek időpontja, nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei

A képviselő-testületi ülések nyilvánosak, valamint nyomon követhetőek az Önkormányzat honlapján, ahol vissza is nézhetőek. Ez alól kivétel a zárt ülés, mert zárt ülés esetén csak a jogszabályban meghatározott személyek tartózkodhatnak az ülésteremben.

Az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül a Képviselő-testület és a bizottság ülésének időpontja, helyszíne és a napirendi javaslat, a nyilvános ülés keretében tárgyalásra kerülő előterjesztéssel együtt.

Fő szabály szerint a tárgyalandó előterjesztés legkésőbb a bizottsági ülést megelőző harmadik, illetve a képviselő-testületi ülést megelőző hatodik napon kerül közzétételre. Ez a nap, a testületi ülések hetét megelőző péntek. E szabály alól kivételt képez a különös eljárásrend szerint beterjesztett előterjesztés, ott ez az időpont rövidebb is lehet. Ha a beterjesztési határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a Hivatalban a munka szünetel, a határidő a megelőző utolsó munkanapon jár le.

Rendkívüli ülés összehívása esetén a tárgyalandó előterjesztés legkésőbb 24 órával az ülést megelőzően kerül közzétételre.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Az adott évi ülések

Archívum, az előző évi ülések

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága (GB)

Az adott évi ülések

Archívum, az előző évi ülések

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (KKB)

Az adott évi ülések

Archívum, az előző évi ülések

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága (KVB)

Az adott évi ülések

Archívum, az előző évi ülések

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága (KJB)

Az adott évi ülések

Archívum, az előző évi ülések

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési Bizottsága (KMB)

Az adott évi ülések

Archívum, az előző évi ülések

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és Állatvédelmi Bizottsága (KÁB)

Az adott évi ülések

Archívum, az előző évi ülések

 

2.6.6.  A Képviselő-testület és bizottságai üléseinek tervezett időpontjai

 

2.6.7.  A Képviselő-testület és bizottságai ülései látogathatóságának rendje

A Képviselő-testület naptári évenként két ülésszakot tart január 1-jétől június 30-áig és augusztus 1-jétől december 30-áig.

Az ülésszak tartama alatt a Képviselő-testület minden hónap harmadik csütörtökén rendes ülést tart az Önkormányzat székhelyén lévő képviselő-testületi ülésteremben. (Lásd 8/4. pontot.)

A bizottsági ülésekre a képviselő-testületi ülés hetében kedden és szerdán kerül sor az alábbiak szerint:

A testület megnevezése

Az ülések tervezett kezdési időpontja

Képviselő-testület (KT)

csütörtök

9.00

Gazdasági Bizottság (GB)

kedd

14.30

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (KKB)

kedd

10.00

Költségvetési Bizottság (KVB)

kedd

14.00

Közjóléti Bizottság (KJB)

kedd

11.00

Közművelődési Bizottság (KMB)

kedd

9.00

Közrend- és Állatvédelmi Bizottság (KÁB)

szerda

9.00

A képviselő-testület nyilvános ülése az adott ülésnapon nyomon követhető az Önkormányzat honlapján, majd ezt követően visszanézhető. Az ülésen való személyes részvételi szándékot előre nem szükséges jelezni, kivételt képez e szabály alól a felszólalási szándékkal érkező résztvevő. Lehetőség van arra, hogy az ülésen megjelentek a tárgyalt napirendi ponthoz felszólalási jegyzet töltsenek ki, amelyet a helyszínen a Hivatal jelen lévő munkatársától kell igényelni. A felszólalási jegyet kitöltőnek a levezető elnök háromperces felszólalást engedélyez.

 

2.6.8.  A Képviselő-testület és bizottságai üléseinek napirendje

Az érintett testület napirendje elérhető a 2.6.5. pontban az „Adott évi ülések” link alatt a kiválasztott időpont „Meghívó” linkjére kattintva.

 

2.6.9.  A Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek felsorolása

Az érintett testület napirendje elérhető a 2.6.5. pontban az „Adott évi ülések” link alatt a kiválasztott időpont „Jegyzőkönyv” linkjére kattintva.

 

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

(Info. tv. 1. melléklet II/9. pont)

 

2.8. Pályázatok

(Info. tv. 1. melléklet II/11. pont)