Anyakönyvi ügyintézés

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott jogszabályok

  1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  2. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  3. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
  4. A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
  5. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
  6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
  7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  8. 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
  9. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
  10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet

Az anyakönyv hatósági nyilvántartás. Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik. A korábbi anyakönyvi események egyházi nyilvántartásban szerepelnek.

Budapest X. kerületében 1907. január 1-jétől történik az anyakönyvek vezetése, az ez előtti időszak eseményeit a Budapest IX. kerületi anyakönyvekben tartják nyilván.

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézésre kizárólag saját anyakönyvi kivonat igénylése során van lehetőség.

Illetékesség

A születést, a házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését és a halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az esemény történt.

Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiadása

Az első ízben kiállított anyakönyvi kivonat születés esetén a szülő, házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az érintettek, elhalálozás esetén a temettető részére kerül átadásra.

Az anyakönyvi kivonat pótlása a jogosultság igazolása mellett bármely anyakönyvvezetőnél kérhető, azonban a 2014. július 1. napja előtt történt anyakönyvi események tekintetében csak abban az esetben adható ki bármely anyakönyvvezetőnél az anyakönyvi kivonat, ha az érintett eseményt az elektronikus anyakönyvi rendszer tartalmazza. Amennyiben az elektronikus anyakönyvi rendszerben nem lett rögzítve az esemény (2014. július 1. előtti anyakönyvi események), az anyakönyvi kivonat elektronikus rendszerben történő rögzítését az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell kérni. 

Anyakönyvi kivonatot személyesen vagy elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) lehet igényelni. Az anyakönyvi kivonat elektronikus úton történő továbbítására nincs lehetőség. Amennyiben a születési kivonatot nem az érintett vagy kiskorú esetén a szülője, házassági anyakönyvi kivonatot nem a férj vagy a feleség, a bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzéséről szóló kivonatot nem a felek kérik, más személy csak meghatalmazással, illetve jogosultság igazolását követően igényelheti az okmányokat.

Az anyakönyvi ügyintézésnél az ügyfél személyazonosságának igazolására minden esetben, postai, illetve elektronikus úton küldött megkeresés esetén is szükség van, amely érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes útlevéllel, 2001. január 1. napja után kiállított érvényes vezetői engedéllyel lehetséges. A lakcímet lakcímkártyával, vagy a személyazonosító igazolványban található érvényes lakcímmel lehet igazolni.

Házasságkötési szándék bejelentése

A házasulók a házassági szándékukat együttesen, személyesen jelenthetik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

A házasulóknak igazolni kell a személyazonosságukat, az állampolgárságukat és a lakcímüket, valamint be kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatukat, amennyiben az elektronikus anyakönyvi rendszer nem tartalmazza.

Az elvált vagy özvegy családi állapotot és a házassági névviselést a válással, illetve a halálesettel záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal, valamint a házastárs halotti anyakönyvi kivonatával lehet igazolni.

A házasságkötés időpontját a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 nap után lehet kitűzni. A jogszabály által előírt 30 napos várakozási idő alól a házasulandók különösen indokolt esetben kérelemre felmentést kaphatnak.

Külföldi állampolgárságú személy házasságkötése esetében – az országonként eltérő szabályok miatt – az anyakönyvvezetőtől kell tájékoztatást kérni.

Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet alapján, ha a házasulók vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek az anyakönyvi esemény lebonyolítását hivatali helyiségen kívül szeretnék megrendezni, a rendelet értelmében anyakönyvi eseményenként 80 000 forint szolgáltatási díjat kell fizetniük. Az anyakönyvi esemény a házasságkötésre alkalmas nagyteremben történő lebonyolítása esetén a szolgáltatási díj 15 000 forint, az anyakönyvi esemény kisteremben történő lebonyolítása esetén 5000 forint térítési díjat kell fizetni. A kisterem maximális befogadóképessége 8 fő.

Haláleset bejelentése

Friss halálesetet kizárólag az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvánnyal lehet bejelenteni, ha az esemény a X. kerület illetékességi területén történt.

Minden esetben szükséges csatolni az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányait, a személyazonosító igazolványt, amennyiben az elhunyt rendelkezett vele érvényes magyar útlevelet, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedélyt, valamint a lakcímkártyát. Az anyakönyvezéshez szükséges továbbá az elhunyt születési anyakönyvi kivonata, családi állapotát igazoló okirata (ha az elhalt házas családi állapotú a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata). Amennyiben az elhunyt nőtlen/hajadon családi állapotú volt, nincs szükség okirati igazolásra.

Az eljáráshoz szükséges továbbá a halálesetet bejelentő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája, hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt temetésének, az urna elhelyezésének helyéről.

Kórházon kívül történt halálesetnél a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának (ÁNTSZ jogutódja) engedélye szükséges a hamvasztáshoz.

Amennyiben a haláleset bejelentése hiányosan történik, a jogszabályban meghatározott 30 nap áll rendelkezésére hivatalunknak a hiánypótlások beszerzésére.

Névváltoztatás (Új családi és/vagy utónév felvétele)

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását az érintett személy, kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselő kérheti.

A kérelmet személyesen lehet előterjeszteni bármely anyakönyvvezetőnél, 10 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása ellenében. Eljárásra hatáskörrel a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya rendelkezik.

2021. január 1-jétől a korábbi szabályozástól eltérően a 10 000 forintot nem illetékbélyeg formájában kell a kérelmen megfizetni, hanem Budapest Főváros Kormányhivatala előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalással kell a névváltoztatási kérelem benyújtása előtt megfizetni.

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a „névváltoztatás” megjelölést, továbbá a névváltoztatással érintett személy születési nevét. Ha az érintett házassági nevet is visel, akkor a házassági nevet is rögzíteni szükséges a születési név előtt, az ügyfél beazonosíthatósága érdekében.

Kiskorú gyermek vagy gondnokolt névváltoztatási ügyében a közlemény rovatban minden esetben a gyermek születési nevét vagy a gondnokolt házassági és születési nevét kérjük feltüntetni.

Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában akkor is a névváltoztatással érintett személy névadatait tüntessék fel, ha az átutalást nem az érintett, hanem más személy teljesíti.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló banki kivonat másolatát kérjük szíveskedjenek a névváltoztatási kérelem benyújtásakor az anyakönyvvezetőnek átadni a Kormányhivatal részérő történő továbbítás érdekében.

Egyéb névváltoztatási és névmódosítási eljárásokról (szülő névváltoztatásának átvezettetése a nagykorú személy anyakönyvi eseményén, házassági név megváltoztatása stb.), azok illetékfizetéséről vagy illetékmentességéről érdeklődni a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályánál (1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.), illetve bármely anyakönyvvezetőnél lehet. 

Utónév módosítása iránti eljárás

(Meglévő utónevek sorrendjének cseréje vagy egyik utónév elhagyása, másik állampolgárság szerinti utónév bejegyzése)

Ha a több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kéri, az anyakönyvvezető az adatváltozást az anyakönyvi bejegyzésben átvezeti.

Magyar állampolgár más állam joga szerint érvényesen bejegyzett születési és házassági nevét belföldön el kell ismerni, ha az érintett magyar állampolgár vagy házastársa e másik államnak is állampolgára, vagy az érintett magyar állampolgár szokásos tartózkodási helye abban az államban van. Nem lehet olyan nevet elismerni, amely a magyar közrendbe ütközik.

Házassági névviselés módosítása

A házassági név megváltoztatására a házasság fennállása alatt és után is van lehetőség. A házassági név a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint képezhető. Névváltoztatás iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. Az eljárás illetékmentes.

Hatósági bizonyítvány

X. kerületi események kapcsán hatósági bizonyítvány kiállítását olyan adatok igazolására lehet kérni, amelyeket az anyakönyvi kivonat nem tartalmaz, de azok az anyakönyvben szerepelnek.

Az eljárás lefolytatásához érvényes személyazonosító igazolvány (útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány szükséges.

A kérelemben meg kell jelölni a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját és igazolni kell az adathoz való jogosultságot is.

Állampolgársági ügy

A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá a magyar állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet a járási hivatalokhoz (Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalaihoz) lehet benyújtani.

Budapest X. kerületben a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Kormányablakához (1105 Budapest, Havas Ignác u. 1.) fordulhatnak az ügyfelek állampolgársági kérelemmel kapcsolatos ügyeikkel.

A magyar állampolgárságot kérelmező személy az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételével válik magyar állampolgárrá.

Az egyszerűsített honosítási eljárással történt állampolgárság megszerzése esetén az állampolgársági esküt vagy fogadalmat a kérelmező személy által megjelölt polgármester, vagy külföldön a magyar külképviselet vezetője előtt kell megtenni. Az esküt vagy fogadalmat a más jogcímen honosított személy a lakóhelye szerint illetékes polgármester, illetve külföldön a magyar külképviselet vezetője előtt teheti meg.

A köztársasági elnök által megküldött honosítási okirat alapján az ünnepélyes állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének előkészítésében az anyakönyvvezető jár el, a honosítási okirat érkezésétől számított 30 napon belül felhívja az eskü tételére jogosult személyt az személyi adatai egyeztetésére, ezt követően kerülhet sor az eskütételre.

Apai elismerő nyilatkozat

A nem házasságból születendő gyermek esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a gyermek édesapjaként az anyakönyvbe a vérszerinti apa bejegyzésre kerülhessen, és a szülők közösen gyakorolhassák a szülői felügyeleti jogokat. Apai elismerő nyilatkozat tételére csak akkor kerülhet sor, ha apaság megállapítása iránt nincs bírósági per nincs folyamatban.

Apai elismerő nyilatkozat születendő (a gyermek fogamzási idejének kezdetétől) és megszületett gyermekre is tehető.

Az eljárás lakóhelytől függetlenül bármely anyakönyvi hivatalban indítható, a szülők együttes, személyes jelenléte szükséges. A jegyzőkönyv felvételekor kell nyilatkozni arról, hogy a férfi a gyermeket magáénak elismeri, az anya ehhez hozzájárul és közösen nyilatkozni kell a gyermek családi nevéről is.

Az eljárás lefolytatásához érvényes személyazonosító igazolvány (útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány szükséges a szülők részéről. Az anya családi állapotát igazolni kell. Ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat válási záradékkal szükséges. Özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata szükséges. Hajadon családi állapotot a személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja, melyet az anyakönyvvezető az eljárás során ellenőriz.

Születendő gyermek esetében szükséges a szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezett és a szülés várható időpontjáról (érvényes pecséttel, orvosi aláírással és dátummal ellátva). Már megszületett gyermek esetében az eredeti születési anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges, amely a nyilatkozattétel után bevonásra kerül -az adatok változása miatt.

Családi jogállás rendezése

Ezen eljárások közé tartozik az apaság bírói megállapítása, apaság bírói megdöntése, valamint az örökbefogadás is.

A bíróság, illetve gyámhivatal által folytatott eljárások alapján a családi jogállás változását a nyilvántartáson az anyakönyvvezető vezeti át.

Újszülöttek esetében amennyiben 30 napon belül nem kerül sor a gyermek családi jogállásának rendezésre, úgy az édesanya lakhelye szerinti jegyző hatáskörében hivatalból indul az eljárás.

Hazai anyakönyvezés

Jogszabály értelmében a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését. 

A hazai anyakönyvezés (magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének Magyarországon való bejegyzése) ügyében a hatáskörrel rendelkező anyakönyvi szerv a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztálya (1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.).

Az egyes anyakönyvi ügyekben a tájékoztatás nem teljeskörű, csak alapvető információkat tartalmaz. A felsorolt jogszabályok, valamint ügyfélfogadási időben az anyakönyvvezető által adott vagy telefonon történő tájékoztatás további segítséget nyújt az anyakönyvi ügyek intézéséhez.

Az ügyintézők neve és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály menüpont alatt található meg.