Dr. Tüskés Gábor - tudományos tanácsadó, osztályvezető, egyetemi tanár

Dr. Tüskés Gábor
tudományos tanácsadó, osztályvezető, egyetemi tanár
Magyar Tudományos Akadémia
BTK Irodalomtudományi Intézet
Pécs, 1955. szeptember 13.

Labor omnia vincit improbus – A folyamatos munka mindent legyőz (Vergilius)


TANULMÁNYOK

1970-1974 • Nagy Lajos Gimnázium, Leöwey Klára Gimnázium – Pécs
1975–1980 • Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar – német nyelv és irodalom,
történelem és néprajz szak
1987 • a történelem (néprajz) tudomány kandidátusa (CSc)
1997 • az irodalomtudomány doktora (DSc)
2004 • habilitáció (ELTE) – az irodalomtudomány habilitált doktora

TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANULMÁNYUTAK
1983–1986 • az MTA TMB továbbképzési ösztöndíjasa
1987–1989 • az MTA-Soros Alapítvány ösztöndíjasa
1989–1990 • az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjasa a Würzburgi Egyetem Germanisztikai
Intézetében
1993 • a CNRS chercheur associé-ja Párizsban
1994 • a Mellon Alapítvány ösztöndíjasa Wolfenbüttelben
1996 és 1998 • a British Academy vendégkutatója a londoni Warburg Intézetben az MTA és a British Academy közti csereegyezmény keretében
1998, 2010 • az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjasa az aacheni Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Germanisztikai Intézetében

SZAKMAI ÉLETÚT
1980-1982 • MTA Néprajzi Kutató Csoport – szerződéses munkatárs
1991-től • MTA Irodalomtudományi Intézete – tudományos munkatárs, 1992-től főmunkatárs
2000-től • MTA Irodalomtudományi Intézete – osztályvezető, tudományos tanácsadó
2004-2006 • Eszterházy Károly Főiskola – egyetemi docens
2005 • ELTE – egyetemi magántanár
2006-tól • Eszterházy Károly Főiskola, Világirodalom Tanszék – egyetemi tanár

RÉSZVÉTEL SZAKMAI SZERVEZETEK MUNKÁJÁBAN
2001-től • a Grimmelshausen-Gesellschaft és a Magyar XVIII. Század Kutató Társaság vezetőségi tagja
2003-2015 • az MTA Irodalomtudományi Bizottságának tagja
2005-2007 • az OTKA Magyar Irodalomtudomány – Modern Filológia zsűrijének elnöke
2008-tól • az MTA és az Österreichische Akademie der Wissenschaften Irodalom- és Kultúratudományi
Bizottságának alelnöke
2009-2010 • az MTA Felsőoktatási Munkacsoportjának tagja
2010-től • az EKF Intézményi Doktori Tanácsának tagja

KUTATÁSI PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSA
1991-1994 • A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai (OTKA)
1993 • A magyarországi népi vallásosság annotált bibliográfiája (1960–1990) (OKTK)
1998-2000 • II. Rákóczi Ferenc levelei és kisebb írásai (OTKA)
2004-2007 • Historia litteraria. A magyar irodalomtudomány és kritika története 1701–1772 (OTKA)
2010-2015 • Mikes-szótár (OTKA)

PUBLIKÁCIÓK, MEGJELENT KÖNYVEK
Fontosabb szerzői kötetek
1993 • Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében. Budapest, Akadémiai,
1993454 l.
1996 • Volksfrömmigkeit in Ungarn. Beiträge zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte. Dettelbach bei Würzburg, 1996, Verlag J. H. Röll, 615 l. (Quellen und Forschungen zur Europäischen Ethnologie Bd. XVIII.) (Knapp Évával)
1997 • A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai (Nádasi János). Budapest, 1997, Universitas, 438 l. (Historia Litteraria 3.)
2001 • Johannes Nádasi: Europäische Verbindungen der geistlichen Erzählliteratur Ungarns im 17. Jahrhundert. Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2001. 533 l., ill. (Frühe Neuzeit, Bd. 62)
2001 • Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században. Források, formák, közvetítők. Budapest, Osiris, 2001. 410 l., ill. (Knapp Évával)
2002 • Az egyházi irodalom műfajai a XVII–XVIII. században. Tanulmányok. Budapest, Argumentum, 2002. 286 l. (Irodalomtörténeti Füzetek 151.) (Knapp Évával)
2003 • Emblematics in Hungary: A study of the history of symbolic representation in Renaissance and Baroque literature. Tübingen, Niemeyer, 2003, 322 l. 80 ill. (Frühe Neuzeit, 86) (Knapp Évával)
2004 • Populáris grafika a 17–18. században. Budapest,
Balassi, 2004, 270 l, 134 kép. (Knapp Évával)
2007 • A műelemzés lehetőségei. Lessing: Bölcs Náthán, Goethe: Faust I, II., Fontane: Effie Briest. Pécs, Pro Pannonia Kiadó, 2007. 96 l. (Thienemann-előadások; 2.)
2008 • Germania Hungaria litterata.: Deutsch-ungarische Literaturverbindungen in der frühen Neuzeit. Berlin: Weidler Buchverlag, 2008. 369 l. (Studium Litterarum; 15.) (Knapp Évával)
2009 • Sedes Musarum. Neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon, Debrecen, Egyetemi, 2009, 455 l. (Csokonai Könyvtár, 44). (Knapp Évával)
2013 • Hagyomány és kritika. Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez, Budapest, MTA BTK, 2013, 279 l.
2015 • A Fortunatustól a Törökországi levelekig. Válogatott tanulmányok, Budapest, Universitas, 2015, 703 l. (Historia Litteraria, 32) (Knapp Évával)
2018 • Litterae Hungariae. Transformationsprozesse im europäischen Kontext. (16.-18. Jahrhundert) Münster, MV Wissenschaft, 2018, 592 l. (Knapp Évával)

Fontosabb szerkesztett kötetek
1986 • „Mert ezt Isten hagyta ...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest, 1986, Magvető, 636 l.
1992 • Irodalom, történelem, folklór. Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A budapesti Mikeskonferencián elhangzott előadások. Debrecen, 1992, Ethnica Alapítvány, 147 l. (Hopp Lajossal, Pintér Márta Zsuzsannával)
2004 • Correspondance de François II Rákóczi et de la Palatine Elżbieta Sieniawska 1704–1727. Budapest, Balassi,
2004. 187 l. (Kovács Ilonával, Köpeczi Bélával)
2005 • Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit. Der Ungarische oder Dacianische Simplicissimus im Kontext barokker Reiseerzählungen und Simpliziaden. Bern, Peter Lang, 2005, 409 l. (Dieter Breuerrel, Csörsz Rumen Istvánnal, Hegedüs Bélával)
2006 • Historia litteraria a XVIII. században, Budapest, Universitas, 2006 (Irodalomtudomány és kritika:
Tanulmányok), 711 l. (Csörsz Rumen Istvánnal, Hegedüs Bélával, Bretz Annamáriával)
2009 • Militia et litterae. Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa. Tübingen, Niemeyer, 2009, 462 l. (Frühe Neuzeit, 141) (Wilhelm Kühlmannal, Bene Sándorral)
2010 • Fortunatus, Melusine, Genofeva. Internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit. Bern, Berlin isw. Peter Lang, 2010, 591 p., ill. (Beihefte zu Simpliciana, 6) Dieter Breuerrel, Csörsz Rumen Istvánnal, Hegedüs Bélával)
2010 • Magyarországi gondolkodók, 18. század.: Bölcsészettudományok I., Budapest, Kortárs Kiadó, 2010. 1086 l. (Magyar Remekírók; új folyam.) (Lengyel Rékával)
2011 • Kelemen Mikes: Lettres de Turquie. Avant-propos d’Antal Szerb. Préface de Jean Bérenger. Traduites du hongrois et annotées par Krisztina Kaló et Thierry Fouilleul. Avec des notes historiques de Ferenc Tóth. Édition revue et préparée par Michel Marty. Paris, Honoré Champion, 2011, 384 l. (Bibliothèque d’Études de l’Europe Centrale, 7)
2012 • Író a száműzetésben: Mikes Kelemen, Budapest, Universitas, 2012 (Historia Litteraria, 28), 355 l. (Csörsz Rumen Istvánnal, Hegedüs Bélával, Lengyel Rékával)
2012 • Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung / Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile: The Work of Kelemen Mikes in the Context of European Enlightenment / Transmission de la littérature et interculturalité en exil: L’oeuvre de Kelemen Mikes dans le contexte des Lumières européennes, Bern – Berlin – Bruxelles et al., Peter Lang, 2012, 561 l. (Bernard Adams, Thierry Fouilleul, Klaus Haberkamm közreműködésével)
2015 • Magyarországi gondolkodók, 18. század.: Bölcsészettudományok II., Budapest, Kortárs Kiadó, 2015. 1458 l. (Magyar Remekírók; új folyam.) (Lengyel Rékával)

TÁRSASÁGI TAGSÁG
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Magyar Írószövetség
Grimmelshausen Gesellschaft; Ungarischer Humboldt-Verein

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
2000-2003 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2004 • Klaniczay-díj
2009 • ajánlás az MTA levelező tagságára
2012 • Tarnai Andor-díj
2015 • Humboldt díj

Dr. Tüskés Gábor részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – több évtizedes kiemelkedő tudományos munkássága, példaértékű emberi magatartása elismeréseként – 151/2018. (IV. 19.) önkormányzati határozatával Szent László-díjat adományozott.