Közterület-használattal kapcsolatos ügyintézés

Alkalmazott jogszabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet), az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.)

A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, a jogszabályok keretei között bárki szabadon használhatja, ez azonban mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja. Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi igénybevételét a rendeletben meghatározott módon akadályozza.

Az eljárás menete

A közterület-használattal kapcsolatos eljárás önkormányzati hatósági ügy, amely kérelemre vagy hivatalból indulhat. A közterület-használattal kapcsolatos döntés tulajdonosi jogkörben meghozott döntés, a hozzájárulás meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. A közterület használatáért díjat kell fizetni, vagy egyéb, az Önkormányzat érdekében történő ellenszolgáltatást kell teljesíteni. A közterület-használati díj alapját képező díjtételeket a Rendelet 1. melléklete határozza meg.

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatványa letölthető az Ügyintézés/Nyomtatványok/Közterület-használati ügyek menüpontból, vagy beszerezhető az Ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.). A kérelem benyújtható postai úton, személyesen vagy elektronikusan, az e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével. A hatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal a kérelmezővel, aki/amely az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Az ügyintézéssel kapcsolatban tájékoztatás kérhető a közterület-használati ügyintézőknél (1102 Budapest, Szent László tér 29., Polgármesteri Hivatal főépület, fszt. 26.; tel.: 06 1 4338 267, 06 1 4338 378).

A kitöltött kérelem nyomtatványhoz az azon felsorolt mellékleteket kell csatolni. Gondoskodni kell a 3000 forint összegű eljárási illeték megfizetéséről, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 11784009-15510000-11200008 számú közigazgatási illeték számlájára történő átutalással teljesíthető az átutalás közleményrovatában a nevének és a lakóhelyének/székhelyének a feltüntetésével vagy a beadványon illetékbélyeg formájában róható le.

A kérelemhez csatolni kell a méretarányos helyszínrajzot, a többi mellékletet pedig a közterület-használat céljától és a közterületet használó személyétől (magánszemély, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság) függően kell értelemszerűen csatolni. 

A kérelem elbírálása az eljárásban közreműködő szervek véleményének a beszerzését követően határozattal történik, amely lehet a közterület-használati hozzájárulás megadása vagy a kérelem elutasítása. A legfeljebb hároméves időtartamú közterület-használat ügyében első fokon a polgármester dönt átruházott hatáskörben. A Képviselő-testület dönt első fokon a három évet meghaladó időtartamú, valamint a feltétel bekövetkeztéig tartó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem ügyében. Ha első fokon a polgármester dönt, úgy a másodfokú hatósági jogkört a Képviselő-testület gyakorolja.

A közterület-használati hozzájárulás alapján az abban meghatározott időtartamra, célra és területre nézve, a díjfizetési kötelezettség és a határozatban előírt esetleges további feltételek teljesítése esetén kerülhet sor a közterület használatára. A kérelem elutasítása esetén nincs mód a közterület-használatra.