Közterület-használattal kapcsolatos ügyintézés

Alkalmazott jogszabályok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Az eljárás menete

A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, a jogszabályok keretei között bárki szabadon használhatja, ez azonban mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja. Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi igénybevételét a rendeletben meghatározott módon akadályozza.

A közterület-használattal kapcsolatos eljárás önkormányzati hatósági ügy, amely kérelemre vagy hivatalból indulhat. A közterület-használattal kapcsolatos döntés tulajdonosi jogkörben meghozott döntés, a hozzájárulás meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.

A közterület használatáért díjat kell fizetni, vagy egyéb, az Önkormányzat érdekében történő ellenszolgáltatást kell teljesíteni. A közterület-használati díj alapját képező díjtételeket a Rendelet 1. melléklete határozza meg.

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatványa letölthető az Ügyintézés/Nyomtatványok/Közterület-használati ügyek menüpontból, vagy beszerezhető az Ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.). Az ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás kérhető a közterület-használati ügyintézőknél.

A kitöltött kérelem-nyomtatványhoz az azon felsorolt mellékleteket kell csatolni. Minden esetben csatolni szükséges a használni kívánt közterület méretarányos helyszínrajzát, a többi mellékletet pedig a közterület-használat céljától és a közterületet használó személyétől (magánszemély, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság) függően.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

A társaság, mint gazdálkodó szervezet, valamint a jogi képviselő elektronikus ügyintézésre köteles. Az ügyintézési határidő 60 nap.

A kérelem elbírálása az eljárásban közreműködő szervek véleményének a beszerzését követően történik meg. A közterület-használattal kapcsolatos ügyben főszabályként első fokon a polgármester dönt átruházott hatáskörben. A másodfokú hatósági jogkört a Képviselő-testület gyakorolja. A döntésről a kérelmezőt minden esetben értesítjük. 

A közterület-használati hozzájárulás alapján az abban meghatározott időtartamra, célra és területre nézve, a díjfizetési kötelezettség és a határozatban előírt esetleges további feltételek teljesítése esetén kerülhet sor a közterület használatára. A kérelem elutasítása esetén a közterület-használatra nincs mód. Az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő közterület-használat esetében hivatalból eljárást indítunk.

Az ügyintézők neve és elérhetősége a Városháza/Polgármesteri Hivatal/Hatósági Főosztály/Építésügyi Osztály menüpont alatt található.