Rendezvénytartási engedély kiadásának ügyintézése

Alkalmazott jogszabályok: a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Fogalmak

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség.

Tömegtartózkodásra szolgáló építmény: amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható.

A Rendelet hatálya

A Rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak. Kiterjed továbbá azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

A Rendeletet nem kell alkalmazni a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire; a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és a köznevelési intézményekben, illetve a szakképző intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Az eljárás menete

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti jegyző adja ki. Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. A rendezvénytartási engedély iránti kérelem benyújtása illetékmentes.

Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény használatának jogcímét.

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,

b) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,

c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését,

d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,

e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,

f) a biztonsági tervet,

g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot.

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

A jegyző az engedélyt akkor adja meg, ha a rendezvény a szakhatósági hozzájárulások alapján a jogszabályi előírásoknak megfelel. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi.

A rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a hivatalunk által összeállított nyomtatványon, annak minden kérdésére történő válaszadással kérjük benyújtani. A társaság mint gazdálkodó szervezet, valamint a jogi képviselő elektronikus ügyintézésre köteles. A kérelem, illetve a bejelentés elektronikusan az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://e-onkormanyzat.gov.hu) a megfelelő űrlap használatával nyújtható be.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. Tekintettel a szakhatóságok eljárására a kérelmet célszerű a zenés, táncos rendezvény időpontját megelőzően legalább 30 nappal benyújtani.

Az építmény üzemeltetője, illetve a rendezvény szervezője köteles a Rendelet előírásait maradéktalanul betartani.

Az engedély jogosultja köteles a kérelem adataiban történő változást, illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul a Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának bejelenteni.

Az ügyintézők neve és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági Főosztály/Hatósági Osztály menüpont alatt található meg.

A kapcsolódó nyomtatványok az Ügyintézés/Nyomtatványok/Ipari és kereskedelmi ügyek menüpont alatt tölthetők le.