Soron kívüli ülnökválasztás

A Köztársasági elnök 2021. március 15. és április 30. közötti időtartamra soron kívüli bírósági ülnökválasztást tűzött ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) rendelkezik.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár válaszható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.  Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Pesti Központi Kerületi Bíróságra 1 fő, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésének megfelelő képzettséggel rendelkező ülnököt kell választania Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.

A Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelöléseket „Ülnökválasztás” felirattal ellátott, zárt borítékban 2021. április 26. napjáig lehet eljuttatni a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Aljegyzői titkárságára (Budapest X., Szent László tér 29. I. emelet 128.).

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy

  • büntetlen előéletű,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, a bírósági ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a kapcsolódó dokumentumokból.