Idegenforgalmi adó

Jogszabályi háttér 

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.), az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete.

Az idegenforgalmi adó alanya

Az adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adómentességre vonatkozó rendelkezéseket a fenti jogszabályok tartalmazzák.

Az idegenforgalmi adó alapja

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az idegenforgalmi adó mértéke

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 forint.

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek

- a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

- a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 

Befizetési határidő:

A beszedett idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedést követő hónap 15. napjáig kell megfizetni. 

A fizetési határidő leteltekor az adóhatóság ellenőrzi, hogy a befizetés megtörtént-e. Az adó határidőben történő megfizetésének az elmulasztása esetén késedelmi pótlék kerül megállapításra. Ha az adó beszedésére kötelezett nem fizeti meg az összeget, felszólításra kerül az elmulasztott cselekmény pótlására. Ha az adó beszedésére kötelezett ennek ellenére sem teljesít, az adóhatóság végrehajtási eljárást indít a hátralék behajtása érdekében. 

Az adó megfizetésének módja:

A beszedett idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek átutalási megbízással kell megfizetni.

Számlaszámok:

Idegenforgalmi adó beszedési számla           11784009-15510000-03090000

Késedelmipótlék-beszedési számla               11784009-15510000-03780000

Bírság-beszedési számla                              11784009-15510000-03610000

Bevallási kötelezettség:

Az adó beszedésére kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.

Az bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „PDF" formátumú űrlapon, elektronikusan az e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével, levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet elektronikus kapcsolattartásra köteles.

2019. január 1-jétől az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, az adózók ezen keresztül intézhetik ügyeiket a nap 24 órájában. Az OHP használatához előfeltétel, hogy a felhasználó rendelkezzen ügyfélkapu-azonosítóval.

Ügymenet leírása:

Az adó beszedésére kötelezett bevallásának benyújtásával jelenti be az adókötelezettségét.

A bevallás megtétele kötelező, ezért ennek elmulasztása mulasztási bírságot von maga után, amelynek mértéke természetes személy adózó esetében 200 000 forintig, más adózó esetén 500 000 forintig terjedhet.

Az ügyintézők neve és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok-Osztályok/Hatósági Főosztály/Adóhatósági Osztály menüpont alatt található meg.

 

Az idegenforgalmi adó bevallási nyomtatvány az Ügyintézés/Nyomtatványok menüpont alatt tölthető le.