Idegenforgalmi adó

Jogszabályi háttér 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010 (XII. 28.) önkormányzati rendelete

Az idegenforgalmi adó alanya

Az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adómentességekre vonatkozó rendelkezéseket a fenti jogszabályok tartalmazzák.

Az idegenforgalmi adó alapja

A megkezdett vendégéjszakák száma.

Az idegenforgalmi adó mértéke

Személyenként és vendégéjszakánként 300 forint.

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek

-     a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó szedi be,

-     a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a vendég nevét, címét, az eltöltött vendégéjszakák számát és a beszedett adó összegét. 

Befizetési határidő:

A beszedett idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedést követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.

A fizetési határidők leteltekor az adóhatóság ellenőrzi, hogy a befizetés megtörtént-e. Az adó határidőben történő fizetésének elmulasztása esetén késedelmi pótlék kerül megállapításra. Ha az adó beszedésére kötelezett nem fizeti meg az összeget, felszólításra kerül az elmulasztott cselekmény pótlására. Ha az adó beszedésére kötelezett ennek ellenére sem teljesít, az adóhatóság végrehajtási eljárást indít a hátralék behajtása végett.


Az adó megfizetésének módja:

A beszedett idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek átutalási megbízással kell megfizetni.


Számlaszámok:

Idegenforgalmi adó beszedési számla            11784009-15510000-03090000

Késedelmipótlék beszedési számla                11784009-15510000-03780000

Bírság beszedési számla                                11784009-15510000-03610000


Bevallási kötelezettség:

Az adó beszedésére kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.

Az adóbevallási nyomtatványt postai úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen kell a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztályához benyújtani.


Ügymenet leírása:

Az adó beszedésére kötelezett, bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét.

A bevallás kötelező eljárási cselekmény, ezért ennek elmulasztása mulasztási bírságot von maga után, melynek mértéke magánszemély adózó esetében 200 000 forintig, más adózó esetén 500 000 forintig terjedhet.

Az ügyintéző neve és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok-Osztályok/Hatósági Főosztály/Adóhatósági Osztály menüpont alatt található meg.

 

Az idegenforgalmi adó bevallási nyomtatvány az Ügyintézés/Nyomtatványok menüpont alatt tölthető le.