Soron kívüli ülnökválasztás 2023

A Köztársasági elnök 2023. szeptember 1. és november 30. közötti időtartamra soron kívüli bírósági ülnökválasztást tűzött ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.


Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) rendelkezik.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár válaszható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.  Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Pesti Központi Kerületi Bíróságra 2 fő, a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésének megfelelő képzettséggel rendelkező ülnököt kell választania Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.

A Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy

vehet részt.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat – a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie. Az ülnököt a tisztsége gyakorlásának idejére távolléti díj vagy tiszteletdíj illeti meg (2011.évi CLXII. törvény 212.§-221.§).

A fiatalkorúak ügyében eljáró ülnökök a tárgyaláson történő eljárásuk mellett – jogszabályi kötelezettség alapján – ügyeleti feladatokat is ellátnak, amely havi 2-3 alkalmat jelent munkanapokon 8 órától 16 óráig (az ügyelet helyszíne: 1055 Bp., Markó utca 25.).

A jelöléseket „Ülnökválasztás” felirattal ellátott, zárt borítékban 2023. november 13. napjáig lehet eljuttatni a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztálya titkárságára (Budapest X., Szent László tér 29. I. emelet 130.).

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, továbbá a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló dokumentumot.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, a bírósági ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a kapcsolódó dokumentumokból letölthető (3-5. számú melléklet).

A nyomtatványok elérhetőek a Fővárosi Törvényszék honlapján is az alábbi címen:

https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/elkezdodott-2023-evi-birosagi-ulnokvalasztas