2.1.1. A szerv tevékenysége, feladat és hatásköre

(Info tv. 1. melléklet II/1. pont)

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Magyarország Alaptörvénye

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény          

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről 2013. évi CLXV. törvény

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének 3/2018. (V. 25.) utasítása a Kőbányai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének 5/2015. (XI. 9.) jegyzői utasítása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

 

Hatósági Főosztályt érintő rendelkezések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

a további rendelkezések az egyes ügymenetek leírásánál találhatók:

adóügyek

anyakönyvi ügyek

hatósági ügyek

 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztályt érintő rendelkezések

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

 

Humánszolgáltatási Főosztályt érintő rendelkezések

(Egészségügyi, szociális terület)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet

A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendlelet

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet

Védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet


(Köznevelési és civilkapcsolati terület)

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

Az oktatási igazolványokról 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 14/2020. (V. 13.) ITM rendelet

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet

A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet

A pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótlékáról szóló 153/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat

 

Főépítészi Osztályt érintő rendelkezések

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet

A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéről szóló 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat – módosítás: 364/2021. (II. 24.) Főv. Kgy. határozattal

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzat rendelete a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet

 

Jegyzői Főosztályt érintő rendelkezések

(beszerzési terület)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

 

(pályázati terület)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

Az egyes pályázatok vonatkozásában megjelent pályázati felhívás és útmutató, valamint az azokban foglalt, adott pályázatra vonatkozó jogszabályi előírások

 

(városüzemeltetési és vagyongazdálkodási terület)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII tv.

A földgázellátásról szóló 2008. évi V. tv. 

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI tv.

A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv.

A kiemelt beruházások gyorsításáról szóló 2006. évi LIII tv.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII tv.

Közúti jelzési egyezmény 2004. évi XCI tv.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 

Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII tv. 

A növényvédelemről szóló 2000. évi LXXXIV tv.

Úttörvény 1988. évi I. tv. 
 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.

A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. KGy. rendelet

Az úttörvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet

A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII.29.) Korm. rendelet

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszűntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012 (V.10.) Korm.rendelet

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.)  Korm. rendelet

A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004 (VI.4.) GKM rendelet

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) Korm.rendelet

Az elektronikus és egyéb hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendelet

A bányászati törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet

Az elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásban közreműködő közművekről és más szervezetekről szóló 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet

A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet

Az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001 (III.13.) KöViM rendelet

Az Országos Vasúti Szabályzatról szóló 18/1998 (VII.3.) KHVM rendelet

Az útügyi hatósági eljárási díjakról szóló 26/1997 (XII.12.) KHVM rendelet

A távhőszolgáltatásról szóló XVIII. tv. végrehajtásáról szóló 157/2005 (VIII.15.) Korm. rendelet

A közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet

A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm.rendelet

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22.) NGM rendelet

Az egyes nyomvonal jellegű építéményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet

A telekalakításról szóló 85/2000 (XI.8.) FVM rendelet

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet

A forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól szóló 41/2003. (VI.20.) GKM rendelet

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994 (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet

A kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV.30.) Főv. Kgy. rendelet

A fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III.8.) – Főv. Kgy. rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet

A közterületen lévő fás szárú növények pótlásáról szóló 37/2012 (X.26.) önkormányzati rendelet

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelet

Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet

A közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet

Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 92/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) számú önkormányzati rendelete

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelete

Útügyi Műszaki Előírások – MAUT

 

Az önkormányzati rendeletek az Önkormányzati jogtárban megtekinthetőek, a többi joganyag elérhető a https://net.jogtar.hu/ linken keresztül.