Működési engedély köteles és bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek ügyintézése

Alkalmazott jogszabályok: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény), a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

A jogszabály értelmében az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A Rendelet 3. mellékletében meghatározott üzletköteles termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók. Az üzletben az üzletköteles termékek közül kizárólag a működési engedélyben megjelölt termékek forgalmazhatók. 

A kereskedelmi tevékenység bejelentése és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos kérelem benyújtása illetékmentes

A kereskedelmi tevékenység formáját (a továbbiakban: kereskedési forma) a Törvényben meghatározott szabályok szerint a kereskedő maga határozza meg. Az egyes kereskedési formák fogalom meghatározását a Törvény 2. §-a tartalmazza.

A kereskedési formák:

- üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,

- mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,

- bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,

- vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,

- közterületi értékesítés,

- közvetlen értékesítés,

- üzleten kívüli kereskedelem,

- csomagküldő kereskedelem,

- automatából történő értékesítés,

- közlekedési eszközön folytatott értékesítés. 

A Rendelet a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott és az üzleten kívüli kereskedelem tekintetében a kereskedő székhelye, a nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőt jelöli ki kereskedelmi hatóságként.

Az egyes termékköröket a Rendelet 6. melléklete sorolja fel.

A bejelentés kötelező adattartalmát a Rendelet 1. melléklet A) pontja írja elő.

A Rendelet 6. § (8) bekezdése alapján a kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

A vendéglátó tevékenységet folytató kereskedők kötelesek megjelölni a vendéglátóhely üzlettípusát a Rendelet 4. mellékletében szereplő típusok közül.

Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak a jegyző a kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételt követően a bejelentés másolata megküldésre kerül a Rendeletben meghatározott hatóságoknak.

Üzletköteles termékek, amelyek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók:

  1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
  2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
  3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
  4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
  5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
  6. nem veszélyes hulladék;
  7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

A működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmát a Rendelet 1. melléklet B) pontja írja elő.

A Rendelet 7/A. § (2) bekezdése szerint a működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedő igazolja az üzlet használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét.

A működési engedélyt a jegyző akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján az üzlet megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az engedély megadásával egyidejűleg a jegyző az üzletet nyilvántartásba veszi. Az üzletköteles termékek forgalmazása csak végleges működési engedély birtokában lehetséges.

A működési engedély iránti kérelmet és a bejelentést a hivatalunk által összeállított nyomtatványon, annak minden kérdésére történő válaszadással kérjük benyújtani. A társaság mint gazdálkodó szervezet, valamint a jogi képviselő elektronikus ügyintézésre köteles. A kérelem, illetve a bejelentés elektronikusan az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://e-onkormanyzat.gov.hu) a megfelelő űrlap használatával nyújtható be.

A kereskedő köteles a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül, illetve a kereskedelmi tevékenység megszüntetését – működési engedély esetében a működési engedély leadásával egyidejűleg – a megszűnést követő nyolc napon belül a Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának bejelenteni.

Az ügyintézők neve és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági Főosztály/Hatósági Osztály menüpont alatt található meg.

A kapcsolódó nyomtatványok az Ügyintézés/Nyomtatványok/Ipari és kereskedelmi ügyek menüpont alatt tölthetők le.