Telepengedély kiadásának és a bejelentés-köteles ipari tevékenységek bejelentésének ügyintézése

 

 

Alkalmazott jogszabályok: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

A Rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles és 2. mellékletében meghatározott telepengedély-köteles ipari tevékenységek a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) a Rendeletben foglaltak szerint folytathatók. A bejelentést, illetve a telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerinti jegyzőhöz kell benyújtani.

A bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentése az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint illetékmentes.

A telepengedély-köteles ipari tevékenységek telepengedélyezési eljárásáért a 35/1999. (X. 13.) BM rendelet alapján 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Bejelentés-köteles ipari tevékenység

A Rendelet 1. mellékletében meghatározott bejelentés-köteles tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatóak. A bejelentés kötelező adattartalmát és a csatolandó dokumentumokat a Rendelet 3. melléklete írja elő.

A telep nyilvántartásba vétele előtt a jegyző megvizsgálja, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése (a továbbiakban együtt: övezeti besorolás) szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben az övezeti besorolás szerint az adott tevékenység a telepen nem végezhető, a jegyző az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

A Rendelet 5. mellékletében meghatározott tevékenységek esetében a nyilvántartásba vételről szóló határozat és a bejelentés megküldésre kerül a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékes igazgatóságához mint tűzvédelmi hatósághoz tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából.

Telepengedély-köteles ipari tevékenység

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Településképi rendelet) alapján a telepengedélyezési eljárást megelőzően a Településképi rendeletben meghatározott esetekben településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni. Erről részletes leírást a településképi bejelentési eljárásnál található.

A településkép védelme érdekében kérelemre a főépítész tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről. A főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező településképi bejelentésieljárás-köteles tevékenység esetén.

A Rendelet 2. mellékletében meghatározott telepengedély-köteles ipari tevékenységeket csak végleges telepengedély birtokában lehet folytatni. A telepengedély iránti kérelem kötelező adattartalmát és a csatolandó dokumentumokat a Rendelet 4. 3. melléklete írja elő.

A telepengedélyt a jegyző akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az övezeti besorolás alapján a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A telepengedély megadásával egyidejűleg a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

A telepengedély iránti kérelmet, illetve a bejelentést a hivatalunk által összeállított nyomtatványon, annak minden kérdésére történő válaszadással kérjük benyújtani. A társaság mint gazdálkodó szervezet, valamint a jogi képviselő elektronikus ügyintézésre köteles. A kérelem, illetve a bejelentés elektronikusan az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://e-onkormanyzat.gov.hu) a megfelelő űrlap használatával nyújtható be.

A telepengedély jogosultja köteles a telepengedélyt a telephelyen tartani és azt az ellenőrzések során bemutatni.

Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást, illetve az ipari tevékenység megszüntetését, telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély leadásával együtt, köteles a Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának haladéktalanul bejelenteni.

Az ügyintézők neve és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági Főosztály/Hatósági Osztály menüpont alatt található meg.

A kapcsolódó nyomtatványok az Ügyintézés/Nyomtatványok/Ipari és kereskedelmi ügyek menüpont alatt tölthetők le.